رفتن به محتوای اصلی
x

رویدادها و همایش ها

خبر

/دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز تحقیقات علوم باروری و سلامت جنسی با همکاری انجمن علمی مامایی

وبینارچالش های سلامت باروری در مادری جایگزین و ابعاد حقوقی و اخلاقی

ویژه ماماها

شرکت برای دانشجویان مامایی آزاد است

همراه با امتیاز بازآموزی